Karta charakterystyki zawiera szczegółowe informacje na temat mieszaniny chemicznej lub substancji. Jest ona wymagana przez prawo w przypadku niektórych substancji chemicznych (patrz poniżej). Przepisy międzynarodowe dokładnie określają strukturę i zawartość kart charakterystyki.

Jaka jest różnica między MSDS a SDS?

Można przyjąć, że MSDS (skrót od "Material Safety Data Sheet") jest pierwowzorem SDS (skrót od "Safety Data Sheet") stosowanej obecnie w UE. Przepisy międzynarodowe znormalizowały format i sposób prezentacji informacji w dokumencie SDS, który jest inny niż MSDS. Wiele źródeł nadal używa terminu MSDS, prawdopodobnie z przyzwyczajenia, ale w rzeczywistości odnosi się on do SDS. SDS jest jedyną legalną formą dokumentu, która jest akceptowana w UE.

Jakie przepisy regulują zawartość i stosowanie kart charakterystyki substancji niebezpiecznych?
Podobnie jak w UE, Polska jest zobowiązana do sporządzania kart charakterystyki substancji niebezpiecznej/mieszaniny zgodnie z art. 31 rozporządzenia w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów. Załącznik II do rozporządzenia REACH definiuje format karty charakterystyki substancji niebezpiecznej. Pierwsza wersja rozporządzenia REACH została opublikowana w 2006 roku. Kolejne nowelizacje nakładają na dostawców obowiązek dostosowania swoich dokumentów do przepisów w terminie określonym w nowelizacji.

Rozporządzenie REACH i rozporządzenie CLP umożliwiły włączenie do prawa europejskiego systemu GHS (Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania). To znacznie poprawiło komunikację w świecie chemicznym.

Jakie produkty muszą mieć kartę charakterystyki?

Rozporządzenie REACH dokładnie określa, które produkty muszą mieć karty charakterystyki. Są to przede wszystkim substancje lub mieszaniny niebezpieczne, tzn. substancje i mieszaniny sklasyfikowane zgodnie z rozporządzeniem CLP.

Istnieją pewne mieszaniny, które nie podlegają rozporządzeniu CLP, ale które wymagają sporządzenia karty charakterystyki i udostępnienia jej każdemu, kto o nią poprosi. Dotyczy to wszystkich sytuacji określonych w Art. 31(3), co zostało dodatkowo wyjaśnione w przewodniku ECHA na temat sporządzania kart charakterystyki.

Co powinna zawierać karta charakterystyki?

Załącznik II do rozporządzenia REACH określa format kart charakterystyki. Struktura dokumentu nie może być zmieniana. Każda karta charakterystyki musi być podzielona na 16 sekcji. Musi ona zawierać datę sporządzenia, ewentualne zmiany oraz numer wersji.

Każda sekcja karty charakterystyki powinna zawierać informacje o:

 • Identyfikacji substancji/mieszaniny, identyfikacji firmy i zastosowania produktu.
 • Zagrożenia stwarzane przez substancję/mieszaninę. Obejmuje to klasyfikację i oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem CLP.
 • Składu substancji/mieszaniny.
 • Środki pierwszej pomocy
 • środki przeciwpożarowe,
 • Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska
 • Postępowanie z mieszaninami i substancjami oraz ich magazynowanie
 • Środki ochrony indywidualnej i parametry kontrolne
 • Właściwości chemiczne i fizyczne produktu.
 • Stabilność i reaktywność
 • Toksykologia dla organizmu człowieka
 • Informacje o środowisku
 • Postępowanie z odpadami
 • transport,
 • Przepisy prawne dotyczące substancji/mieszaniny
 • Dodatkowe dane.

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej musi być wypełniona w całości. W razie potrzeby można wskazać niedostępność niektórych danych, podając uzasadnienie. Informacje zawarte w Karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej muszą być jasne i zwięzłe. Czytaj więcej na: https://chemiadoczyszczenia.pl/

chemia

Załącznik do kart charakterystyki powinien zawierać scenariusze narażenia dla zidentyfikowanych zastosowań substancji, dla których wymagany jest Raport Bezpieczeństwa Chemicznego. Scenariusze narażenia to warunki operacyjne i strategie zarządzania ryzykiem, które powinny być stosowane w celu zmniejszenia ryzyka dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

Kto sporządza/dostarcza kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej

Dostawca substancji/mieszaniny jest odpowiedzialny za dostarczenie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej. W praktyce dokument ten musi być przygotowany przez wykwalifikowane osoby, które znają produkt, zagrożenia z nim związane i przepisy prawne. Zadanie to mogą wykonać pracownicy firmy lub zlecić je ekspertom czy firmom.

Karta charakterystyki musi zostać przekazana odbiorcy

- Ostatnią datę wprowadzenia substancji/mieszaniny do obrotu.

W formie pisemnej lub elektronicznej.

- W języku urzędowym kraju, w którym produkt jest wprowadzany do sprzedaży.

SDS jest ważna w przemyśle i handlu

SDS została wprowadzona w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z produkcją, transportem, przechowywaniem i stosowaniem substancji chemicznych i ich kombinacji, które są niebezpieczne dla środowiska lub zdrowia. Jej głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu pracy. SDS określa, w jakich zastosowaniach można stosować daną substancję/mieszaninę i jakie warunki muszą być spełnione.

Karty charakterystyki są adresowane do profesjonalistów, którzy używają danego materiału. Pracodawcy są odpowiedzialni za przekazywanie informacji zawartych w SDS w formacie umożliwiającym zarządzanie ryzykiem w ich miejscu pracy. Karta charakterystyki powinna być dostępna dla wszystkich pracowników, którzy mają bezpośredni kontakt z chemikaliami. Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej jest wymagana dla substancji niebezpiecznych. Bez niej dana praca będzie nielegalna i nieuprawniona.

Rzetelna i dobrze przygotowana karta charakterystyki pomoże zapewnić bezpieczne obchodzenie się z chemikaliami oraz wybrać właściwe środki ochrony zdrowia i środowiska. Karta charakterystyki opisuje, jak postępować z chemikaliami w sposób, który zapobiega niebezpiecznym wypadkom i katastrofom ekologicznym. Chroni to samopoczucie pracowników i mienie firmy.

Aby sprawdzić, czy firma dysponuje odpowiednimi środkami i warunkami bezpieczeństwa, takimi jak sprzęt przeciwpożarowy, należy dokładnie zapoznać się z kartą charakterystyki substancji niebezpiecznej. Można ją także wykorzystać do usprawnienia pracy lekarzy poprzez dostarczenie informacji o zagrożeniach w razie nagłej potrzeby.

Karty charakterystyki są niezbędne dla każdej firmy, która w swojej działalności wykorzystuje substancje lub mieszaniny chemiczne uważane za niebezpieczne.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz