Zgodnie z prawodawstwem polskim istnieją ścisłe przepisy, które nakładają bardzo wiele obowiązków na przedsiębiorstwa, które z kolei wprowadzają do obrotu produkty w różnych opakowaniach. Obecnie jest to przede wszystkim ustawa o gospodarce odpadami i odpadami opakowaniowymi. Jednak w 2019 rok Unia Europejska przyjęła tak zwaną dyrektywę plastikową. Dlatego aktualnie wszystkie państwa członkowskie muszą implementować uregulowania unijne. Dotyczy to przede wszystkim sposobu gospodarowania opakowaniami oraz odpadami opakowaniowymi.

Głównym celem zmian prawnych jest zmniejszenie ilości oraz szkodliwości dla środowiska wszelkich substancji i materiałów, które zawarte są w opakowaniach oraz odpadach po opakowania. Tym samym Podstawowym obowiązkiem jest ograniczenie ilości oraz negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne substancji służących do wytwarzania opakowań. Dodatkowo każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do oznakowania na opakowaniach z jakiego surowca zrobione jest opakowanie, a także czy istnieje możliwość jego wielokrotnego użycia. Wszystkie wzory oznaczeń wpisane zostały wyodrębnione w rozporządzeniu. Co więcej obowiązkiem podmiotu, który wprowadza produkty w opakowaniach jest także zapewnienie możliwości od zysku oraz recyklingu wszystkich odpadów opakowaniowych. Więcej informacje w tym zakresie odnaleźć można na stronie consultchem.pl.

Oznakowanie opakowań - obowiązujące przepisy

Zgodnie z aktualną ustawą o odpadach oraz gospodarce odpadami każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do oznakowania na opakowaniach między innymi informacji na temat dostępnych możliwości zwrotu oraz recyklingu odpadów opakowaniowych. Niezbędne jest także zawarte informacje na temat właściwego postępowania z tego typu odpadami. Oznaczenia na opakowaniach muszą być widoczne, nieusuwalny oraz czytelne. Tym samym mają one bardzo jasno informować konsumenta w jaki sposób należy postępować z danymi odpadami po zużyciu produktu. Oznakowanie opakowań musi zawierać także rodzaje tworzyw sztucznych, które są w nim zawarte, a także skutki dla środowiska, które może wyrządzić dany odpad. Przepisy te dotyczą wszystkich produktów z tworzyw sztucznych, ale również takich, w których znajdują się tworzywa sztuczne częściowo, są to między innymi artykuły higieniczne.

Oznakowanie opakowań

Jakie informacje powinny znaleźć się na opakowaniach?

Zgodnie z artykułem 15 ustęp 1a oraz 1b ustawy o gospodarce opakowaniami Każdy przedsiębiorca, który wprowadza produkty w opakowaniach ma obowiązek umieszczać na nich oznakowania, które wskazują na sposób selektywnego zbierania odpadów. Oznakowania te muszą być zgodne z frakcją odpadów, Na podstawie przepisów wydanych w artykule 4a ustęp 1 ustawy z 13 września 1996 r. O utrzymaniu czystości i porządku. Dlatego oznakowania muszą wskazywać na szkło, papier, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady oraz tworzywa sztuczne. Oznaczenia muszą być wyznaczony w taki sposób, aby mogły z nich korzystać także osoby niedowidzące oraz osoby niewidome. Natomiast w przypadku, kiedy nie dojdzie do właściwego oznakowania lub będzie całkowity brak dostosowania opakowania dla osób z niepełnosprawnością wzroku wówczas Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska będzie mógł nałożyć administracyjną karę finansową, sięgającą nawet od 10000 zł do 500000 zł.

W przypadku środków spożywczych obowiązkowe jest umieszczenie na opakowaniu nazwy żywności, wszystkich składników, ich ilości oraz kategorii, ilości żywności netto, wszystkich składników i substancji, które powodować mogą alergie oraz reakcje nietolerancji, specjalne warunki przechowywania, kraj lub miejsce pochodzenia danego produktu, instrukcję użycia, nazwy oraz adresy podmiotu, który odpowiedzialny jest za informacje na temat żywności, a także informacje na temat wartości odżywczej produktu. Jednak poza wymienionymi elementami należy podać także rodzaje żywności. Ważne jest także, aby wszystkie obowiązkowe informacje na temat na niego produktu były łatwo dostępne i to w odniesieniu do każdego produktu spożywczego. Zatem powinny one znajdować się na opakowaniu w widocznym miejscu lub też Na etykiecie, która jest do niego zamieszczona. Informacje te powinny być zamieszczone nie tylko w widocznym miejscu, lecz również wyraźny oraz najlepiej nieusuwalne. Nie mogą być natomiast ukryte, pomniejszone, zasłonięte lub przerywany jakimikolwiek grafikami czy też napisami. W przypadku alkoholu istotne jest również, aby znajdowała się informacja na temat jego rzeczywistej zawartości objętościowej.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz